Kulttuuriministeriön toiminta Suomesssa

    Suomessa kulttuuriministeriö toimii osana Opetus- ja kulttuuriministeriötä (OKM), joka toimii pääasiallisesti valtioneuvostossa Helsingin Meritullinkadulla. Kulttuuriministeriö yksinään ei siis ole virallinen ministeriö Suomessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimii perinteisesti useita ministereitä. Vuonna 2017 ministeriön alaisuudessa työskentelevät opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kokoomuksen eduskuntaryhmästä sekä kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho sinisen tulevaisuuden eduskuntaryhmästä. Tyypillisesti opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan ovat kuuluneet sellaiset osa-alueet kuten sivistys, kulttuuri, liikunta, nuorisoasiat ja kirkollisasiat. Myös nykyisellä hallituskaudella kyseiset osa-alueet kuuluvat ministeriön tehtäviin ja vastuuseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön historia yltää autonomisen ajan alkuun asti, jolloin Suomi oli vielä osa Venäjää. Ministeriön nimi on toki vaihdellut, ja alkujaan sen nimi olikin Keisarillisen Suomen senaatin kirkollistoimikunta. Sen hallinnonalalle kuuluvat ministeriön lisäksi 13 virastoa sekä osakeyhtiöitä. Tunnetuimpia näistä lienevät Suomen Akatemia, Kansallisarkisto ja Museovirasto.


Opetus- ja kulttuuriministeriön laaja vastuu

    Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa siis tärkeistä ja vaativista asioista. Yksi OKM:n tärkeimmistä vastuualueista on koulutus, joka lähtee aina varhaiskasvatuksesta asti. Opetus- ja kulttuuriministeriö huolehtii mm. päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja muusta varhaiskasvatuksesta. Se vastaa näiden toiminnan suunnittelusta, valvonnasta, ohjauksesta ja tietenkin lainsäädännön valmistelusta. Samaten OKM vastaa myös yleissivistävän koulutuksen (esi- ja perusopetus, lukiokoulutus ja muut ei ammatilliset opinnot) lainsäädännön valmistelusta kuten myös valtioneuvoston päätösten valmistelusta sekä ohjaa hallinnonalan toimintaa. Myös ammatillinen koulutus kuuluu OKM:n toimialaan. Ammatillinen koulutus eli toisen asteen koulutus on tarkoitettu niin nuorille kuin työelämässä jo oleville aikuisillekin. Myös ammatillisen koulutuksen osalta OKM valmistelee koulutukseen liittyvän lainsäädännön, mutta myös ohjaa ja valvoo varsinaista toimintaa. Ministeriössä ammatillisesta koulutuksesta vastaa oma siihen nimetty osasto. OKM on mukana myös korkeakoulutuksen ja tieteen saralla. Se ohjaa mm. koulutusjärjestelmää ja antaa tukea tutkimusorganisaatioille ja niiden toiminnalle.

    Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee opiskelua monella eri tavalla. Se mm. kehittää jatkuvasti suomalaista opintotukijärjestelmää, jotta opiskelijoiden toimeentulo on turvattu opintojen aikana ja opiskelijat voisivat opiskella päätoimisina. Opintotukijärjestelmää kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta. Opintotuen määrän halutaan olevan yhtä aikaa kannustava ja riittävä, jotta opiskelu on suunnitelmallista ja toisaalta opintoihin menevä aika lyhyt tai aiempaa lyhyempi. Varsinainen opintotuki koostuu paitsi opintorahasta myös asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Vuonna 2015 opintotukimenot olivat yhteensä 792 miljoonaa euroa, josta opintorahan osuus 503 miljoonaa euroa. Lukuvuonna 2015/2016 opintotukea nosti yhteensä 286262 henkilöä. OKM myös valmistelee lakiehdotukset liittyen opiskelijoiden opintotukeen ja huolehtii talousarvion laadinnasta. Talousarviossa päätetään mm. opintotuen rahoituksesta.


OKM vastaa myös kulttuurista ja liikunnasta

    OKM:n vastuu on laaja. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa myös kulttuurista ja liikunnasta. Sen vastuualueelle kuuluvat mm. taiteen ja kulttuurin alat, museot ja kulttuuriperintö. Se pyrkii myös edistämään liikuntaa ja huippu-urheilua. OKM: vastuulla ovat myös kirkollisasiat, kuten kirkon yhteiskunnalliset tehtävät ja uskonnonvapaus. Se on mukana nuorisotyössä ja nuorisopolitiikassa. Myös tekijänoikeusjärjestelmä ja sen kehittäminen ovat OKM:n vastuualueita. OKM:n laaja vastuualue edellyttää myös laajaa asiantuntijoiden verkostoa. Ministeriössä työskentelee tällä hetkellä voin 260 asiantuntijaa, jotka huolehtivat ministeriön ja sen vastuualueiden toiminnasta. Tavanomaisia virkanimikkeitä ovat esimerkiksi hallitusneuvos, osastosihteeri, opetusneuvos, ylitarkastaja, suunnittelija, kulttuuriasianneuvos ja hallinnollinen avustaja. Ministeriö tekee myös tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Se rekrytoi aika ajoin korkeakouluharjoittelijoita ja pyrkii näin myös käytännön tasolla osallistumaan korkeakoulutukseen. OKM tekee myös kansainvälistä yhteistyötä mm. YK:n ja Unescon toimintaan osallistumalla. Sillä on myös useita yhteistyöjärjestöjä, kuten OECD ja Euroopan neuvosto.